Organisatie

De Nutsschool is een vereniging. Als ouder/verzorger bent u automatisch lid van de “Vereniging Nutsschool Wassenaar”. De statuten van de vereniging kunnen op school worden opgevraagd.

Het schoolteam
Het schoolteam bestaat uit een directeur, een plaatsvervangend directeur,een intern begeleider,een remedial teacher, groepsleerkrachten en vakleerkrachten voor gymnastiek, computerles, engels, handvaardigheid, tekenen, muziek en drama/dans. De plaatsvervangend directeur is tevens intern begeleider.
Er is een coördinator boven, midden en onderbouw. Deze vormen tezamen met de intern begeleider en de coördinator I.C.T., onder leiding van de directeur, het middenmanagement.

Het schoolbestuur
Het schoolbestuur bestaat uit ouders van leerlingen en formeert op hoofdlijnen het beleid. In ieder geval wordt eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering belegd. In de vergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Commissie van toezicht
Naast het schoolbestuur heeft de school een commissie van toezicht. De commissie van toezicht bestaat eveneens uit ouders van leerlingen. De commissie heeft als belangrijkste taak het gevoerde financiële beleid van de school te controleren en de jaarrekening te accorderen.

Medezeggenschapsraad
Tot slot is er een medezeggenschapsraad, waarin zowel de leerkrachten als de ouders zijn vertegenwoordigd. De belangrijkste taken van de medezeggenschapsraad zijn het adviseren en/of instemmen over in de wet vastgelegde aangelegenheden.